Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunek bankowy: 67913500080000041720000060, NIP: 811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

EU FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

Komunikaty JST

Dyrektorzy Szkół i Przedszkola Gminy Lipsko.

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2014 r.

Uprzejmie przypominamy, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.16 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. nowe SIO.

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca 2014 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym albo wpisującym do ewidencji

3 kwietnia 2014 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

jednostki samorządu terytorialnego

właściwy terytorialnie kurator oświaty

16 kwietnia 2014 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

28 kwietnia 2014 r.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), uprzejmie prosimy o aktualizację tych numerów w tzw. starym SIO, w spisie według stanu na 31 marca 2014 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Kier

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Marcin Snopczyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22

551-24-00 w. 2023

Delegatura Siedlce

Jarosław Stelingowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25

632 60 00

Delegatura Płock

Zygmunt Bieliński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

24

262-65-35; 262-02-02

Delegatura Ciechanów

Grzegorz Tyburski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

23

672-44-71

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

29

760-42-91

Delegatura Radom

Rafał Błędowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

48

362-08-12

Prosimy także o systematyczne zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, gdzie zamieszczane są bieżące komunikaty.

Mirosław Łojek
inspektor ds. edukacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”

Załącznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”


  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie /do wypełnienia dla beneficjenta/ oraz wszystkie załączniki do regulaminu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 76/301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 06.12.2013 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko".

Numer projektu: POIG.08.03.00-14-235/13
Umowa o dofinansowanie: P0IG.08.03.00-14-235/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Osi priorytetowej:

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje " „Inwestujemy w Waszą przyszłość " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zarządzenie Nr 76/301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Zarządzenie Nr 76/301/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 06.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną dla wyboru beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Anna Stolarek – sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
2) Artur Dygas – koordynator projektu,
3) Bartosz Piątek – specjalista ds. rekrutacji.

§ 2. Do zadań Komisji należeć będzie:

1. Wybór beneficjentów ostatecznych do Projektu,
2. Utworzenie listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych.

§ 3. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” wraz z załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.

§ 6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2018 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.