System gospodarki odpadami

 Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

Nowe zasady segregacji odpadów w 2018 roku

ulotka12018  ulotka22018

 

 

 

 

 

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) wprowadziła z dniem 1 lipca 2013r. nowe zasady gospodarowania  systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m tej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

 

 1. W formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, za pośrednictwem poczty;
 2. W formie elektronicznej - na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
  e – PUAP, nr skrzynki podawczej /f89s7ly6ac/skrytka.

 Deklarację składa właściciel nieruchomości - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 W przypadku, budynków wielorodzinnych deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, lecz obowiązek ten spoczywa na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy budynku.

 Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko określi wysokość opłaty za śmieci w drodze decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Ordynacja podatkowa.

 W przypadku zmiany danych należy złożyć nową deklarację.

 Deklaracje przyjmuje i informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pokój nr 23 oraz 24 (I piętro), telefon 48 37 80 048 wew. 23 i 24.

 OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr VII/31/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, na terenie naszej gminy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz następujące stawki opłat:

 • dla odpadów zbieranych w sposób selektywny 6 zł /osoby/miesiąc.
 • dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny 12 zł/osoby/ miesiąc;

Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się samodzielnie i bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko nr 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060, w kasie Urzędu lub u inkasenta, w następujących terminach:

 • do 31 stycznia za m-ce styczeń, luty, marzec,
 • do 30 kwietnia za m-ce kwiecień, maj, czerwiec,
 • do 31 lipca za m-ce lipiec, sierpień, wrzesień,
 • 31 października za m-ce październik, listopad, grudzień.

W przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona terminowo lub zostanie uiszczona w wysokości niższej od należnej, właściciel nieruchomości musi się liczyć ze wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania tej należności.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

Regulamin PSZOK:

 

PSZOK jest czynny:

W każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 18.00

W każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00

 Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK-u można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne,
w szczególności zaś:

1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony;

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach ( tylko frakcje niezanieczyszczone ).
UWAGA ! - jeśli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt, natomiast jeśli sam dokonujesz remontu , wcześniej skontaktuj się z zarządcą budynku lub z firmą odbierającą od ciebie odpady komunalne, z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. Gruz budowlany
i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań należy umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady komunalne.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Jeżeli powyższe odpady dostarczane są do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one
z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

Uwaga!

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Pracownicy PSZOK-u nie dokonują rozładunku przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić

Miejsce zagospodarowania odpadów zmieszanych komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortownaia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości, przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom, wskazanej w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 22 października 2012 r Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Informacja dotyczaca wyrzucania leków

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lipsko, którzy posiadają przeterminowane leki, mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek znajdujących się na terenie miasta Lipsko, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki.

Leki, których termin ważności upłynął zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych. Stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, a wrzucone do „domowych śmieci” są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Pomimo upływu czasu zachowują one dużą aktywność biologiczną. Leki wymagają więc innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne – najczęściej są spalane.

Poniżej przedstawiamy listę aptek, do których można zanosić przeterminowane leki:

- Apteka w Lipsku

ul. J.Śniadeckiego 5

27-300 Lipsko

 

- Apteka w Lipsku

ul. J.Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

 

- Apteka w Lipsku

ul. Zwoleńska 9

27-300 Lipsko

 

- Apteka „Cefarm”

ul. Iłżecka 6a

27-300 Lipsko

Przeterminowane leki można również nieodpłatnie przekazać do otwartego z dniem 1 lipca b.r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

PAMIĘTAJ!

 • nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
 • nie wolno porzucić leków w lasach;
 • nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania przeterminowane leki

"Ustawa śmieciowa"

 Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Analiza stanu gospopodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Rejestr działalności regulowanej

Druki