DRUKI DO POBRANIA

RADA MIEJSKA

 1. Ogłoszenie - na podstawie art. 160 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2001r z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku ogłasza kampanię wyborczą na ławników sądowych
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
 3. Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego
 4. Wzór zgłoszenia listy 25 obywateli stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lipsko, mających czynne prawo wyborcze, zgłaszających kandydatów na ławników kadencja 2012-2015
 5. Zapytanie o udzielenie informacjio osobie

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wycięcie drzewa
 6. Wniosek o wydanie informacji o terenie
 7. Wzór umowy na wywóz nieczystości stałych
 8. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 11. Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 13. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 15. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 16. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 17. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 18. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 19. Wniosek o lokalizację zjazdu

 20. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

 21. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 22. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 23. Wniosek o podział nieruchomości

 24. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 25. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 26. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 27. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 28. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu

EDUKACJA

 1. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 2. rozliczenie wykorzystania dotacji
 3. wniosek o udzielenie dotacji

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)
 2. Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 19.05.16)
 3. Formularz CEIDG-1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
 4. Załącznik CEIDG-MW. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
 5. Załącznik CEIDG-RD. Wykonywana działalność gospodarcza.
 6. Załącznik CEIDG-RB. Informacja o rachunkach bankowych.
 7. Załącznik CEIDG-SC. Udział w spółkach cywilnych.
 8. Załącznik CEIDG-PN. Udzielone pełnomocnictwa.
 9. Załącznik CEIDG-POPR. Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 10. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

WYMIAR PODATKÓW

Wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2018

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 3. Podanie o wydanie zaświdaczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia

 1. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów
 2. Załącznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne

 1. Podanie do kwoty mlecznej
 2. Podanie do Notariusza
 3. Podanie o gruncie do Urzedu Pracy
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego - nie figuruje
 5. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 6. Podanie o powierzchni gruntów własnych i użytków
 7. Podanie o powierzchi gospod i od kiedy do Agencji
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przeliczeniowego
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego
 11. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej dla posiadającego gospodarstwo rolne
 12. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA DOWODÓW OSOBISTYCH

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4